Points Index

Anmian Jinggong REN-13 ST-34
Anmian #2 Jingxia REN-14 ST-35
Bafeng Jinjin-Yuye REN-15 ST-36
Baichongwo Jiuneifan REN-16 ST-37
Bailao Jiuwaifan #1 REN-17 ST-38
Banmen Jiuwaifan #2 REN-18 ST-39
Baxie Jixia REN-19 ST-40
Bikong Jubi REN-20 ST-41
Bitong KI-1 REN-21 ST-42
Bizhong KI-2 REN-22 ST-43
Chenggu KI-3 REN-23 ST-44
Dagukong KI-4 REN-24 ST-45
Dannangxue KI-5 Shangbafeng Taijian
Dianxian KI-6 Shangbaxie Taiyang
Dingchuan KI-7 Shangjingming Tanli
Dingshen KI-8 Shanglianquan Tiaoyue
DU-1 KI-9 Shangming Tituo
DU-2 KI-10 Shangtianzhu Tongbian
DU-3 KI-11 Shenji Tongming
DU-4 KI-12 Shiqizhuixia Touguangming
DU-5 KI-13 Shimian Tunzhong
DU-6 KI-14 Shiwang UB-1
DU-7 KI-15 Shixuan UB-2
DU-8 KI-16 Shuxi UB-3
DU-9 KI-17 SI-1 UB-5
DU-10 KI-19 SI-2 UB-6
DU-11 KI-20 SI-3 UB-7
DU-12 KI-21 SI-4 UB-8
DU-13 KI-22 SI-5 UB-9
DU-14 KI-23 SI-6 UB-10
DU-15 KI-24 SI-7 UB-11
DU-16 KI-25 SI-8 UB-12
DU-17 KI-26 SI-9 UB-13
DU-18 KI-27 SI-10 UB-14
DU-19 Kuanjiu SI-11 UB-15
DU-20 Lanweixue SI-12 UB-16
DU-21 LI-1 SI-13 UB-17
DU-22 LI-2 SI-14 UB-18
DU-23 LI-3 SI-15 UB-19
DU-24 LI-4 SI-16 UB-20
DU-25 LI-5 SI-17 UB-21
DU-26 LI-6 SI-18 UB-22
DU-27 LI-7 SI-19 UB-23
DU-28 LI-8 Sifeng UB-24
Erbai LI-9 Siqiang UB-25
Erjian LI-10 Sishencong UB-26
Erzhuisha LI-11 SJ-1 UB-27
Fengyan LI-12 SJ-2 UB-28
Ganrexue LI-13 SJ-3 UB-29
GB-1 LI-14 SJ-4 UB-30
GB-2 LI-15 SJ-5 UB-31
GB-3 LI-16 SJ-6 UB-32
GB-4 LI-17 SJ-7 UB-33
GB-5 LI-18 SJ-8 UB-34
GB-6 LI-19 SJ-9 UB-35
GB-7 LI-20 SJ-10 UB-36
GB-8 Lineiting SJ-11 UB-37
GB-9 Linghuo SJ-12 UB-38
GB-10 Lingxia SJ-13 UB-39
GB-11 Lishang SJ-14 UB-40
GB-12 LIV-1 SJ-15 UB-41
GB-13 LIV-2 SJ-16 UB-42
GB-14 LIV-3 SJ-17 UB-43
GB-15 LIV-4 SJ-18 UB-44
GB-16 LIV-5 SJ-19 UB-45
GB-17 LIV-6 SJ-20 UB-46
GB-18 LIV-7 SJ-21 UB-47
GB-19 LIV-8 SJ-22 UB-48
GB-20 LIV-9 SJ-23 UB-49
GB-21 LIV-10 SP-1 UB-50
GB-22 LIV-11 SP-2 UB-51
GB-23 LIV-12 SP-3 UB-52
GB-24 LIV-13 SP-4 UB-53
GB-25 LIV-14 SP-5 UB-54
GB-26 Liwai SP-6 UB-55
GB-27 LU-1 SP-7 UB-56
GB-28 LU-2 SP-8 UB-57
GB-29 LU-3 SP-9 UB-58
GB-30 LU-4 SP-10 UB-59
GB-31 LU-5 SP-11 UB-60
GB-33 LU-6 SP-12 UB-61
GB-34 LU-7 SP-13 UB-62
GB-35 LU-8 SP-14 UB-63
GB-36 LU-9 SP-15 UB-64
GB-37 LU-10 SP-16 UB-65
GB-38 LU-11 SP-17 UB-66
GB-39 Luodi SP-18 UB-67
GB-40 Luozhen SP-19 Waiyinlian
GB-41 Maibu SP-20 Weishang
GB-42 Muzhijian SP-21 Weishangxue
GB-43 Muzhijiehengwen ST-1 Xinfutu
GB-44 Naoshang ST-2 Xiaxiabai
Genjin Neixiyan ST-3 Xishang
Gongzhong Niushangxue ST-4 Xixia
Gukong PC-1 ST-5 Xiyan
Haiqian PC-2 ST-6 Xuechou
Heding PC-3 ST-7 Yaoqi
Houxuehai PC-4 ST-8 Yaotong #1
Houyangquan PC-5 ST-9 Yaotong #2
HT-1 PC-6 ST-10 Yaotong #3
HT-2 PC-7 ST-11 Yaoyan
HT-3 PC-8 ST-12 Yeling
HT-4 PC-9 ST-13 Yilong
HT-5 Pigen ST-14 Yiming
HT-6 Pirexue ST-15 Yinbian
HT-7 Qianzheng ST-16 Yingshang
HT-8 Qiduan ST-17 Yingxia
HT-9 Qiuhou ST-18 Yintang
Huatuojiaji Qiying ST-19 Yishu
Hubian REN-1 ST-20 Yuyao
JIachengjiang REN-2 ST-21 Zeqian
Jianei REN-3 ST-22 Zexia
Jiankua REN-4 ST-23 Zhili
Jianming REN-5 ST-24 Zhitan #1
Jianming #1 REN-6 ST-25 Zhixie
Jianming #2 REN-7 ST-27 Zhongchuan
Jianming #5 REN-8 ST-28 Zhongkong
Jianneiling REN-9 ST-29 Zhongkui
Jianxi REN-10 ST-30 Zhoujian
Jiejian REN-11 ST-31 Zigong
Jingbi REN-12 ST-32 Zuogu
    ST-33